deneme bonusu

Başakşehir'de Kaçak Yapı Yıkım İlanı

Başakşehir Belediyesi'nin kaçak yapı yıkımı için düzenlediği ihale, ilan gov tr'de yayımladı.

Başakşehir'de Kaçak Yapı Yıkım İlanı

İşte, Başakşehir Belediyesi'nin kaçak yapı yıkımı için düzenlediği ihale şartları.

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ DAHİLİNDE YAPILAN KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ DAHİLİNDE YAPILAN KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Başakşehir İlçesi Dahilinde Yapılan Kaçak Yapıların Yıkılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1291906
1-İdarenin
a) Adı : BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak No: 2 Başakşehir Merkez Camii Yanı, Başakşehir / İstanbul 34480
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440669 - 2126925564
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Başakşehir İlçesi Dahilinde Yapılan Kaçak Yapıların Yıkılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 183 ADET YIKIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)
: BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmelerigerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin
sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malimüşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin
bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayiodası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) III.GRUP: BİNA İŞLERİ VE HER TÜRLÜ YIKIM İŞİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ-MİMARLIK
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmelerizorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat
şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

Keçiören Halı Yıkama 365 Gün Kesintisiz Hizmet!

Keçiören Halı Yıkama, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan bir halı yıkama firmasıdır. Keçiören bölgesinde faaliyet gösteren bu profesyonel firma, uzun yıllara dayanan deneyimi ve uzman kadrosuyla müşterilerine güvenilir bir hizmet sunmaktadır.

Firmanın temel prensiplerinden biri, müşteri taleplerini en üst düzeyde karşılamak ve halılarınızı ilk günkü gibi temiz ve sağlıklı bir şekilde size geri teslim etmektir. Keçiören Halı Yıkama, özel halı yıkama makineleri ve kaliteli temizlik ürünleri kullanarak, halılarınıza derinlemesine temizlik sağlar.

Çevre dostu temizlik malzemeleri kullanarak, hem müşteri sağlığını hem de doğayı koruma konusunda duyarlıdır. Ayrıca, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla müşterilerine zamanında teslimat garantisi sunar.

Keçiören Halı Yıkama, uygun fiyat politikasıyla da dikkat çeker. Kaliteli hizmeti ekonomik fiyatlarla sunarak müşterilerine bütçe dostu bir seçenek sunar.

Evinizin veya işyerinizin halılarını profesyonel ellere teslim etmek ve temizlik konusunda güvenilir bir adrese sahip olmak istiyorsanız, Keçiören Halı Yıkama sizin için doğru tercih olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Arslan Halı Yıkama: İstanbul'un Tercihi!
Arslan Halı Yıkama: İstanbul'un Tercihi!
Gerçek Halı Yıkama, Başakşehir ve Küçükçekmece!
Gerçek Halı Yıkama, Başakşehir ve Küçükçekmece!